ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOOP 

Deze voorwaarden gelden vanaf 01.01.2014

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.

  1. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Farmfence.be (handelsnaam  K&V PROJECTS BVBA)  aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Farmfence.be kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd. Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een “consument”; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

2. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 

De catalogus met producten en hun omschrijving die op http://www.Farmfence.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Farmfence.be behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan Farmfence.be weigeren. Farmfence.be behoudt het recht om tot na totstandkoming van de bestelling deze te weigeren op ieder ogenblik met als overdracht van de gelden die reeds vereffend zijn. Dit kan i.e. van te hoge transportkosten, niet tot standgebrachte gelden, stock-breuk of andere zaken.

3. MINIMUM LEEFTIJD VOOR AANKOOP

Om tot een aankoop over te gaan is een leeftijd van 18+ verplicht of toestemming van ouder of voogd.

4. EIGENDOMSOVERDRACHT 

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. BETALING 

De klant kan zijn bestelling betalen:

  1. a) contant bij afhaling
    b) via klassieke overschrijving
    c) Contant bij levering ( enkel geldig indien Farmfence.be de materialen zelf uitlevert). Niet van toepassing voor koerierdiensten
    d) Online betaalmogelijkheden: Visa, MasterCard, Maestro, het Belgische Mister Cash,
  1. LEVERINGSTERMIJN 

Levering gebeurt via de eigen chauffeur van Farmfence.be of via externe koerierdienst.

De levering gebeurt in principe op de gevraagde dag (behoudens in geval van Overmacht of overbezetting). Rekening houdend met de wettelijke schikkingen, wordt er in principe geen enkele levering uitgevoerd op zondagen, feestdagen, verlofdagen in de sector.

Het exacte tijdstip van levering kan nooit door Farmfence.be gegarandeerd worden.

De leveringstermijn wordt zo exact mogelijk vooropgesteld. Farmfence.be kan echter niet worden aangesproken wegens laattijdige leveringen. De gemiddelde leveringstermijn in Bedlgie bedraagt gemiddeld 4 werkdagen na bestelling. Dit is niet van toepassing voor leveringen in het buitenland (Nederland / Frankrijk / Duitsland / Luxemburg). De verkoopovereenkomst kan evenwel, behoudens gevallen van Overmacht, ontbonden worden door Farmfence.be. In dat geval kan de Klant maximaal aanspraak maken op terugbetaling van de betaalde prijs met uitsluiting van elke andere vergoeding.

In ieder geval is Farmfence.be er slechts toe gehouden te leveren indien de Klant al zijn verplichtingen jegens haar is nagekomen.

Farmfence.be behoudt steeds het recht en eigendom op haar producten tot levering.

Farmfence.be heeft het recht iedere bestelling / overeenkomst behoudens op de website te annuleren indien deze niet marktconform kunnen geleverd worden.

Farmfence.be is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Farmfence.be en de Klant.

Alle bestellingen worden bezorgd op een door de klant op te geven adres in België.

Voor producten die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, worden een aantal leveringsdata voorgesteld, waaruit de klant kan kiezen. Voor producten die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, wordt de klant altijd eerst gecontacteerd om een leveringsdatum af te spreken.

7. ZICHTTERMIJN / BEDENKTIJD

De zichttermijn treedt in na ontvangst van de bestelling en geldt 14 dagen. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit. Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Tijdens deze termijn  zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Farmfence.be retourneren. De klant zal in voornoemd geval zelf de kosten van de retourzending en het risico van het product tijdens het transport dragen. Bij schriftelijke ontbinding binnen de genoemde termijn zal Farmfence.be nl binnen 15 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen het betaalde bedrag  van de geleverde goederen retourneren of in overleg met de klant een gelijkwaardig product leveren. Het terugbetaald bedrag is gelijk aan het betaalde bedrag voor de bestelling verminderd met eventuele verzend- en transactiekosten. Het hangt van de aard van het product af of de bestelling “geopend” mag worden of niet. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling of omruilen als de bestelling is beschadigd of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.

8. CONTACT 

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij FARMFENCE.BE op het nummer 0470/84 21 98 tijdens de openingsuren of via info@Farmfence.be. BTW BE 0463.744.033

9. GARANTIE CONSUMENT 

        9.1  Wettelijke waarborg voor consumenten 

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:
– alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het product (b.v. door oxidatie, schokken val,…), en door het product, alsook zijn inhoud;
– onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;
– defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
– defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het product strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
– schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product.
Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.
De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van Farmfence.be. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Farmfence.be aangewezen derde, vervalt de garantie. De factuur of de leveringsbon vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering. De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien het product van eigenaar verandert. Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zaken.

10. OVERMACHT

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen Farmfence.be van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij Farmfence.be als bij haar toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

11. PRIJZEN

Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief 21% BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele typefouten. Hiervoor kan Farmfence.be niet aansprakelijk gesteld worden. De prijzen vermeld op de website zijn exclusief eventuele administratie- en/of transactiekosten.

De op de website vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en steeds inclusief BTW. De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de Klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.

De verzendkosten worden uitdrukkelijk meegedeeld bij de orderbevestiging.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de Webshop zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

Farmfence.be kan niet aan aanbiedingen worden gehouden als de Klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving was. Indien een prijs foutief is afgebeeld op de Webshop, zal Farmfence.be dit aan de Klant meedelen. De Klant heeft dan het recht de bestelling te annuleren of kan ervoor kiezen de bestelling tegen de juiste prijs te laten verrichten.

Farmfence.be kan niet aan aanbiedingen worden gehouden als de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving was. Indien een prijs foutief is afgebeeld op de Webshop, zal Farmfence.be dit aan de klant meedelen. De klant heeft dan het recht de bestelling te annuleren of kan ervoor kiezen de bestelling tegen de juiste prijs te laten verrichten.

12. BEWIJS 

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email – backup).

  1.   OPGELET ZAKELIJKE KLANTEN

Het wijzigen van facturatie gegevens kan enkel tot het einde van de maand waarin u de bestelling heeft geplaatst.
Bijvoorbeeld: wanneer u de 15e een bestelling plaatst en u de facturatie gegevens alsnog wil wijzigen, moet u dit aanvragen voor de 30ste van die maand.
Daarna kunnen wij dit niet meer wijzigen.